Chia 20 8 gam hỗn hợp gồm hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 20,8 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: – Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. – Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY< MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng A. 40%. B. 30%. C. 50%. D. 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 10,4 gam. Nếu cả 2 andehit đều tráng gương ra 2Ag thì n andehit = nAg/2 = 0,5 —> M andehit = 10,4/0,5 = 20,8: Vô lí, loại. Vậy cặp andehit ban đầu là HCHO (0,2 mol) và CH3CHO (0,1 mol) Phần 2: Hỗn hợp X chứa (Y) CH3OH (0,2); (Z) C2H5OH (0,1). nCH3OH pư = 0,2.50% = 0,1 nC2H5OH pư = a —> nH2O = (a + 0,1)/2 Bảo toàn khối lượng: 32.0,1 + 46a = 4,52 + 18(a + 0,1)/2 —> a = 0,06 —> H = 0,06/0,1 = 60%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP