Cho các sơ đồ phản ứng sau: a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các sơ đồ phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các sơ đồ phản ứng sau: (a) X (dư) + Ba(OH)2 → Y + Z (b) X + Ba(OH)2 dư → Y + T + H2O Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với H2SO4 loãng. Hai chất nào sau đây đều thỏa mãn tính chất của X? A. AlCl3, Al2(SO4)3. B. Al(NO3)3, Al(OH)3. C. Al(NO3)3, Al2(SO4)3. D. AlCl3, Al(NO3)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất Y tác dụng với H2SO4 loãng nên Y không thể là BaSO4 —> X không thể là Al2(SO4)3. X không thể là Al(OH)3 vì lúc đó sẽ không có sản phẩm T. Vậy hai chất thỏa mãn tính chất của X là AlCl3, Al(NO3)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP