Hỗn hợp E gồm este X C2H4O2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm este X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm este X (C2H4O2) và este đa chức Y (C5H8O4) đều mạch hở. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được (m – 7,68) gam hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức và (m + 1,12) gam hỗn hợp T gồm hai muối. Giá trị của m là A. 19,92. B. 19,20. C. 20,64. D. 17,76.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là HCOOCH3 (x mol) Xà phòng hóa thu 2 ancol nên Y là CH3OOC-COOC2H5 (y mol) mAncol = 32(x + y) + 46y = 60x + 132y – 7,68 m muối = 68x + 134y = 60x + 132y + 1,12 —> x = 0,12 và y = 0,08 —> m = 60x + 132y = 17,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP