Đốt cháy hoàn toàn 33 36 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 33,36 gam hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este đa chức đều mạch hở cần dùng 1,84 mol O2. Mặt khác đun nóng 33,36 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z gồm hai ancol đều no có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 14,5 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,03 mol O2, thu được Na2CO3 và 1,5 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Số nguyên tử hiđro (H) có trong este đa chức là A. 14. B. 12. C. 16. D. 18.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 2x —> nNa2CO3 = x và nO(X) = 4x Bảo toàn O: 2nCO2 + nH2O + 3x = 1,03.2 + 4x nCO2 + nH2O = 1,5 —> nCO2 = x + 0,56 và nH2O = 0,94 – x Bảo toàn khối lượng: mY + mO2 = mNa2CO3 + mCO2 + mH2O —> mY = 132x + 8,6 nOH(Z) = 2x —> nH2 = x mZ = m tăng + mH2 = 2x + 14,5 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa: 33,36 + 40.2x = (132x + 8,6) + (2x + 14,5) —> x = 0,19 Đốt ancol cần nO2 = 1,84 – 1,03 = 0,81, tạo ra CO2 (u) và H2O (v) Bảo toàn O: 2u + v = 0,38 + 0,81.2 nO(Z) = 2x = 0,38 mZ = 12u + 2v + 0,38.16 = 2x + 14,5 —> u = 0,6 và v = 0,8 —> nZ = v – u = 0,2 —> Số C = nCO2/nZ = 3 Z gồm C3H7OH và C3H6(OH)2 hoặc C3H5(OH)3. Dễ thấy đốt muối có nCO2 = nH2O —> Y no, đơn chức. Từ nY và mY —> Y gồm CH3COONa (0,2) và C2H5COONa (0,18) (1) TH1: Z gồm C3H7OH (0,11) và C3H5(OH)3 (0,09) (Tính số mol từ hệ nZ và nO) Kết hợp (1) —> X gồm: (C2H5COO)2(CH3COO)C3H5 (0,09) và CH3COOC3H7 (0,11) —> Este đa chức có 18H TH2: Z gồm C3H7OH (0,02) và C3H6(OH)2 (0,18) (Tính số mol từ hệ nZ và nO) Kết hợp (1) —> X gồm (CH3COO)(C2H5COO)C3H6 (0,18) và CH3COOC3H7 (0,02) —> Este đa chức có 14H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP