Dẫn 0 2 mol khí CO2 vào 200ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 0,2 mol khí CO2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 0,2 mol khí CO2 vào 200ml dung dịch NaOH 1M và Ba(OH)2 xM. Sau khi kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch X chứa hai muối của Na. Cho từ từ dung dịch X vào 100ml dung dịch HCl 1M, thấy thoát ra 1,792 lit khí CO2. Giá trị x là A. 0,2 B. 0,6 C. 0,4 D. 0,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol CO32- và HCO3- phản ứng nH+ = 2u + v = 0,1 nCO2 = u + v = 0,08 —> u = 0,02 và v = 0,06 X chứa CO32- (0,02k), HCO3- (0,06k) và Na+ (0,2) Bảo toàn điện tích —> k = 2 Bảo toàn C —> nBaCO3 = 0,2 – 0,02k – 0,06k = 0,04 —> nBa(OH)2 = 0,04 —> x = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP