Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3 Fe3O4 FeO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe, Al2O3, Al. Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,36 lít hỗn hợp khí N2O và N2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 50/3 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 186,9 gam muối khan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 17,92 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 151,3 gam muối khan. Giá trị của m là A. 36,1 B. 39,0 C. 47,5 D. 42,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN2O = 0,05 và nN2 = 0,1 nSO2 = 0,8 Bảo toàn electron —> 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+ = 2nSO2 —> nNH4+ = 0,025 —> m muối nitrat kim loại = 186,9 – 0,025.80 = 184,9 —> nNO3- = (184,9 – 151,3)/(62 – 0,5.96) = 2,4 —> m kim loại = 184,9 – 2,4.62 = 36,1 Bảo toàn electron: 2,4 = 2nO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+ —> nO = 0,4 —> m = m kim loại + mO = 42,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP