Cho các phát biểu sau: a Thủy phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản trong dung dịch HCl dư, đun nóng ta thu được các α-aminoaxit. (b) Dung dịch saccarozơ tác dụng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. (c) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit thu được glucozơ. (d) Có thể dùng nước brom để phân biệt anilin và ancol etylic. (e) Các peptit đều dễ bị thuỷ phân trong môi trường axit hoặc kiềm. (g) Thủy phân hoàn toàn chất béo rắn trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được glixerol và axit béo. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, thu được các muối clorua. (b) Đúng (c) Đúng (d) Đúng, anilin có kết tủa trắng. (e) Đúng (g) Sai, thu được muối natri của axit béo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP