Peptit tạo ra từ α – amino axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Peptit tạo ra từ α –...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Peptit tạo ra từ α – amino axit dạng NH2-CnH2n-COOH (Gly, Ala, Val… ): » Peptit → Gốc amino axit + H2O HNH-R1-CONH-R2-CO…NH-Rn-COOH → NH-R1-CO + NH-R2-CO + … + NH-Rn-CO + H2O » Gốc amino axit → C2H3ON + CH2 NH-R-CO → C2H3ON + kCH2 ⇒ Vậy ta quy đổi peptit thành: C2H3ON (a mol); CH2 (b mol); H2O (c mol). Khi đó: + Số mol peptit = nH2O = c + Số N trung bình = a/c + nNaOH phản ứng = a và m muối = 57a + 14b + 40a + nHCl phản ứng = a và nH2O phản ứng = a – c + nO2 phản ứng = 2,25a + 1,5b Amino axit tạo ra peptit có Lys: Lys = Gly + 4CH2 + NH ⇒ Quy đổi peptit thành: C2H3ON (a mol); CH2 (b mol); H2O (c mol); NH (d mol) Khi đó: nLys = d (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); + Số mol peptit = nH2O = c + Số N trung bình = a/c + nNaOH phản ứng = a và m muối = 57a + 14b + 40a + 15d + nHCl phản ứng = a + d và nH2O phản ứng = a – c + nO2 phản ứng = 2,25a + 1,5b + 0,25d Amino axit tạo ra peptit có Glu: Glu = Gly + 3CH2 + CO2 ⇒ Quy đổi peptit thành: C2H3ON (a mol); CH2 (b mol); H2O (c mol); CO2 (d mol) Khi đó: nGlu = d + Số mol peptit = nH2O = c + Số N trung bình = a/c + nNaOH phản ứng = a + d và m muối = 57a + 14b + 44d + 40(a + d) – 18d + nHCl phản ứng = a và nH2O phản ứng = a – c + nO2 phản ứng = 2,25a + 1,5b

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ad cho em hỏi khi glu cộng naoh ra muổi thì thành phần co2 sang j vd như c2h3on +naoh ra nhch2cooh ấy ạ. Em cảm ơn ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP