Có một hỗn hợp X gồm C2H2 C3H6...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có một hỗn hợp X gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm khối lượng của C2H2 trong hỗn hợp X là: A. 33,33% B. 25,25% C. 50% D. 41,94%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol C2H2, C3H6, C2H6 trong 24,8 gam X mX = 26a + 42b + 30c = 24,8 (1) nH2O = a + 3b + 3c = 1,6 (2) Mặt khác: nX = ka + kb + kc = 0,5 (3) nBr2 = 2ka + kb = 0,625 (4) (4)/(3) —> (2a + b)/(a + b + c) = 1,25 Kết hợp với (1)(2) —> a = 0,4; b = 0,2; c = 0,2 —> %mC2H2 = 41,94%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP