Hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là A. 15,3. B. 13,5. C. 8,1. D. 8,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nY = 0,2 nAg = 0,5 —> nY : nAg = 0,2 : 0,5 = 1 : 2,5 —> Y gồm HCHO (0,05 mol) và CH3CHO (0,15 mol) —> X gồm CH3OH (0,05 mol) và C2H5OH (0,15 mol) —> mX = 8,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP