Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ A và B có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Chất A mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức, được điều chế từ axit no X và ancol no Y. Chất B là este đơn chức. Cho m gam hỗn hợp M hóa hơi hoàn toàn thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 9,6 gam O2 (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol Y cần 0,25 mol O2. Cho mg hỗn hợp M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH tạo được 41 gam muối duy nhất, và hỗn hợp N gồm 2 chất Y và Z. Chất Z có thành phần C, H, O, không tác dụng với Na, không có khả năng phản ứng tráng gương. Nếu đốt cháy hoàn toàn cùng một số mol A hoặc B thì số mol CO2 thu được từ A luôn bằng số mol CO2 thu được từ B trong cùng điều kiện. Viết phương trình phản ứng và xác định công thức cấu tạo của A, B, X, Y, Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nM = nO2 = 0,3 —> nA = 0,2 và nB = 0,1 Đốt Y: CyH2y+2Oz + (1,5y + 0,5 – 0,5z)O2 —> yCO2 + (y + 1)H2O nY = 0,1 và nO2 = 0,1(1,5y + 0,5 – 0,5z) = 0,25 —> 3y – z = 4 —> y = z = 2: C2H4(OH)2 A là (RCOO)2C2H4 (0,2) và B là RCOOR’ (0,1) —> nRCOONa = 0,5 —> M muối = 82: CH3COONa Vậy A là (CH3COO)2C2H4 Do A, B cùng C và Z không tác dụng với Na, không có khả năng phản ứng tráng gương —> B là CH3COOC(CH3)=CH-CH3 Z là CH3-CO-CH2-CH3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP