Cho 26 72 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 26,72 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 26,72 gam hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, Fe3O4, Zn (khối lượng oxi chiếm 29,94%) vào 200 gam dung dịch HCl thu được dung dịch Y chỉ gồm các muối và khí NO. Thêm 500 gam dung dịch AgNO3 34% dùng dư vào dung dịch Y thu được 599,28 gam dung dịch muối nitrat Z và 125,94 gam kết tủa. Cô cạn Z rồi nhiệt phân hoàn toàn chất rắn thu được hỗn hợp rắn T và hỗn hợp khí NO2, O2 trong đó số mol của NO2 là 1,01 mol. Phần trăm khối lượng của ZnO trong T là: A.10,96% B. 13,15% C. 17,53% D. 12,19%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Al(NO3)3, Fe3O4, Zn mX = 213a + 232b + 65c = 26,72 (1) mO = 16(9a + 4b) = 29,94%.26,72 (2) nAgNO3 = 1 và nNO2 = 1,01 —> nNO3-(Y) = 0,01 Nhiệt phân muối nitrat chỉ tạo NO2 và O2 nên không có NH4+. Bảo toàn N —> nNO = 3a – 0,01 Cách 1: nH+ = 4nNO + 2nO = 4(3a – 0,01) + 2.4b = 12a + 8b – 0,04 —> nAgCl = 12a + 8b – 0,04 Bảo toàn electron: b + 2c = 3nNO + nAg —> nAg = b + 2c – 9a + 0,03 —> m↓ = 143,5(12a + 8b – 0,04) + 108(b + 2c – 9a + 0,03) = 125,94 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,02; b = 0,08; c = 0,06 Cách 2: Bảo toàn khối lượng —> mNO = mX + mddHCl + mddAgNO3 – m↓ – mddY = 1,5 —> nNO = 3a – 0,01 = 0,05 (4) (1)(2)(4) —> a = 0,02; b = 0,08; c = 0,06 Bảo toàn các kim loại tương ứng —> T gồm: Al2O3 (0,01), Fe2O3 (0,12), ZnO (0,06) và Ag (0,11) —> %ZnO = 13,15%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP