Không được dùng thêm một hóa chất nào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Không được dùng thêm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Không được dùng thêm một hóa chất nào khác hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn: KHCO3, NaHSO4, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lần lượt cho từng dung dịch vào các dung dịch còn lại: + Có 1 lần xuất hiện khí là KHCO3: KHCO3 + NaHSO4 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O + Có 3 lần xuất hiện khí + 1 lần vừa khí vừa kết tủa là NaHSO4: KHCO3 + NaHSO4 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O Mg(HCO3)2 + NaHSO4 —> MgSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O Na2CO3 + NaHSO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O Ba(HCO3)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O + Có 1 lần khí + 2 lần kết tủa là Na2CO3: Na2CO3 + NaHSO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O Na2CO3 + Mg(HCO3)2 —> NaHCO3 + MgCO3 Na2CO3 + Ba(HCO3)2 —> NaHCO3 + BaCO3 + Có 1 lần khí + 1 lần kết tủa là Mg(HCO3)2: Mg(HCO3)2 + NaHSO4 —> MgSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O Na2CO3 + Mg(HCO3)2 —> NaHCO3 + MgCO3 + Có 1 lần vừa có khí vừa có kết tủa + 1 lần kết tủa là Ba(HCO3)2: Ba(HCO3)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O Na2CO3 + Ba(HCO3)2 —> NaHCO3 + BaCO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP