Hỗn hợp A chứa hai peptit đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A chứa hai p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A chứa hai peptit đều mạch hở gồm peptit X có công thức C4HxOyNz và peptit Y có công thức C14HnOmNt. Thủy phân hoàn toàn 31,36 gam hỗn hợp A bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp B gồm 3 muối Gly, Ala, Val. Đốt cháy hoàn toàn B cần dùng 32,928 lít O2 thu được 30,36 gam K2CO3. Khối lượng X có trong hỗn hợp gần với giá trị nào nhất? A. 2,65 gam B. 3,98 gam C. 6,62 gam D. 3 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi A thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mA = 57a + 14b + 18c = 31,36 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,47 nK2CO3 = 0,5a = 0,22 —> a = 0,44; b = 0,32; c = 0,1 nA = nX + nY = c nC = 4nX + 14nY = 2a + b —> nX = 0,02 và nY = 0,08 X là (Gly)2 —> mX = 2,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP