Chất hữu cơ X chứa C H O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ (X) chứa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ (X) chứa C, H, O. Biết (X) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất rắn (Y) và hỗn hợp hơi (Z), từ (Z) chưng cất được (M), (M) tham gia phản ứng tráng bạc cho sản phẩm (N), (N) tác dụng NaOH lại thu được (Y). Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH2-CH=CH2 B. HCOOCH=CH2-Ch3 C. HCOOC(CH3)=CH2 D. CH3COOCH=CH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X: CH3COOCH=CH2 Y: CH3COONa và NaOH dư Z: CH3CHO và H2O M: CH3CHO N: CH3COONH4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP