Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ rất từ từ dung d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa HCl vào 100ml dung dịch E chứa hỗn hợp các chất tan NaOH 0,8M và K2CO3 0,6M. Thấy lượng khí CO2 (mol) thoát ra theo đồ thị sau. Giá trị của y là: A. 0,024 B. 0,014 C. 0,028 D. 0,016

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
E chứa nOH- = 0,08; nCO32- = 0,06 Nhỏ từ từ H+ vào E, phản ứng xảy ra theo thứ tự: OH- + H+ —> H2O (1) CO32- + H+ —> HCO3- (2) HCO3- + H+ —> CO2 + H2O (3) Khi CO2 bắt đầu xuất hiện (vừa hết (1) và (2)) thì nH+ = x = 0,08 + 0,06 = 0,14 nH+ = 1,2x – x = 0,028 dùng cho phản ứng (3) —> nCO2 = y = 0,028

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP