Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam P2O5 vào d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là A. 1,76 B. 2,13 C. 4,46 D. 2,84

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Thay 2 bazo bằng bazo trung bình ROH (0,15 mol) —> R = (0,1.23 + 0,05.39)/0,15 = 85/3 + Nếu sản phẩm là RH2PO4 (0,15 mol) —> mRH2PO4 = 18,8 + Nếu sản phẩm là R2HPO4 (0,075 mol) —> mR2HPO4 = 11,45 + Nếu sản phẩm là R3PO4 (0,05 mol) —> mR3PO4 = 9 Dễ thấy m rắn = 8,56 < 9 nên sản phẩm là R3PO4 (a mol) và còn ROH dư (b mol) —> 3a + b = 0,15 và 180a + 136b/3 = 8,56 —> a = 0,04 và b = 0,03 —> nP2O5 = a/2 = 0,02 —> mP2O5 = 2,84 Tham khảo thêm: + Nếu đề nói cô cạn thu được muối khan thì đơn giản hơn nhiều, xem tại đây. + Một bài khó hơn, biết khối lượng rắn gấp 3 lần khối lượng P2O5, xem tại đây.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP