Hòa tan hết 26 98 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 26,98 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 26,98 gam hỗn hợp X gồm Na, K, KHCO3 và Na2CO3 vào H2O thu được dung dịch muối Y và 1,12 lít H2 (đktc). Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau. Nhỏ rất từ từ 110 ml dung dịch HCl 1M vào phần một, khuấy đều thu được 0,672 lít CO2 (đktc). Nhỏ rất từ từ phần hai vào 50 ml dung dịch HCl 1M khuấy đều thu được 0,672 lít CO2 (đktc). Mặt khác cho 40,47 gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl rồi cô cạn thu được hỗn hợp muối A. Khối lượng muối NaCl có trong hỗn hợp A là: A. 11,70 gam B. 17,55 gam C. 14,04 gam D. 15,21 gam thanhtu trả lời 22.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 2 + HCl, dễ thấy nH+ < 2nCO2 nên Y phải chứa HCO3- —> Y không chứa OH-. Mỗi phần Y chứa CO32- (u), HCO3- (v) Phần 1: nH+ = nCO32- + nCO2 —> 0,11 = u + 0,03 —> u = 0,08 Phần 2: nCO32- phản ứng = ku và nHCO3- phản ứng = kv nH+ = 2ku + kv = 0,05 nCO2 = ku + kv = 0,03 —> ku = 0,02 và kv = 0,01 Thay u = 0,08 —> k = 0,25 và v = 0,04 Vậy Y chứa CO32- (2u = 0,16) và HCO3- (2v = 0,08) nH2 = 0,05 —> nOH- = 0,1 Hòa tan X vào H2O, sau khi kim loại khử H2O tạo OH- thì: OH- + HCO3- —> CO32- 0,1………0,1………..0,1 Quy đổi X thành Na (a), K (b), CO3 (0,16 – 0,1 = 0,06) và HCO3 (0,08 + 0,1 = 0,18) mX = 23a + 39b + 0,06.60 + 0,18.61 = 26,98 Bảo toàn electron: a + b = 0,06.2 + 0,18 + 0,05.2 —> a = b = 0,2 Tỉ lệ: 26,98 gam X + HCl —> nNaCl = 0,2 ⇒ 40,47 gam X + HCl —> nNaCl = 0,3 —> mNaCl = 17,55

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP