Chất béo là trieste của glixerol và các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất béo là trieste ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo Các chất béo nhẹ hơn nước. không tan trong nước nhưng tan tốt trong đimetyl ete. Xà phòng là muối natri hay kali của axit béo. Thủy phân chất béo trong môi trường axit hay kiềm đều thu được glixerol. Chất béo lỏng có thành phần chủ yếu là các axit béo không no. Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa Số nhận định đúng là: A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1)(2)(3)(4)(6) Đúng (5) Sai, chất béo lỏng có thành phần chủ yếu là trieste của glixerol và các axit béo không no.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP