Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi là 15. Khi thủy phân hoàn toàn mỗi peptit đều thu được glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn 36,47 gam X cần dùng 1,7475 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác, đun nóng 36,47 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 55,07 gam muối. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là A. 55,8%. B. 79,8%. C. 62,4%. D. 72,4%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 36,47 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,7475 m muối = 57a + 14b + 40a = 55,07 —> a = 0,51; b = 0,4; c = 0,1 Tổng O = 15 —> Tổng N = 12 Số N trung bình = a/c = 5,1 Mỗi peptit đều cấu tạo bởi cả 3 amino axit Gly, Ala, Val nên X gồm 2 đồng phân của Gly-Ala-Val (0,03) và hexapeptit (0,07 mol, có n nguyên tử C) —> nC = 0,03.10 + 0,07n = 2a + b —> n = 16 —> C16H28N6O7 %C16H28N6O7 = 79,85%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP