Este X hai chức mạch hở được tạo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X hai chức, mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X hai chức, mạch hở được tạo từ ancol hai chức và hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 0,22 mol O2, thu được 0,36 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trong 200 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 14,12 B. 13,48 C. 14,40 D. 12,75

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X dạng CxHyO4 (a mol) CxHyO4 + (x + 0,25y – 2)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O nO2 = a(x + 0,25y – 2) = 0,22 (1) nCO2 + nH2O = a(x + 0,5y) = 0,36 (2) (1)/(2) —> (x + 0,25y – 2) / (x + 0,5y) = 11/18 —> 7x – y = 36 Do y chẵn và y ≤ 2x – 2 —> x = y = 6 là nghiệm duy nhất. X là HCOO-CH2-CH2-OOC-C≡CH (0,04 mol) Chất rắn gồm HCOOK (0,04), CH≡C-COOK (0,04) và KOH dư (0,12) —> m rắn = 14,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP