Tiến hành các thí nghiệm sau: a Sục...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng. (b) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch saccarozơ. (c) Sục khí metylamin vào dung dịch HCl. (d) Sục khí axetilen vào dung dịch Br2 trong CCl4. (e) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng. (g) Cho ancol metylic đi qua bình đựng Na. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) C2H4 + KMnO4 + H2O —> C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH (b) 2C12H22O11 + Cu(OH)2 —> (C12H21O11)2Cu + 2H2O (c) CH3NH2 + HCl —> CH3NH3Cl (d) C2H2 + 2Br2 —> C2H2Br4 (e) C6H12O6 —> 2Ag (g) CH3OH + Na —> CH3ONa + H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP