Hỗn hợp M gồm CO2 và hidrocacbon X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm CO2 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm CO2 và hidrocacbon X. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp M cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 50 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 19 gam. a) Xác định công thức phân tử của X. b) Tính giá trị của V. c) Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,5………………………..0,5 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -19 —> nH2O = 0,5 nCO2 tổng = 0,5 —> nCO2 sản phẩm cháy < 0,5 —> Đốt X thu được nCO2 < nH2O —> X là ankan CnH2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O a…………….a(1,5n + 0,5)…………na……a(n + 1) nCO2 ban đầu = b nCO2 tổng = na + b = 0,5 nH2O = na + a = 0,5 nM = a + b = 0,2 —> a = b = 0,1 và na = 0,4 —> n = 4 X là C4H10 nO2 = a(1,5n + 0,5) = 0,65 —> V = 14,56 CTCT của X: CH3-CH2-CH2-CH3 (CH3)3CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP