Hỗn hợp M gồm peptit X peptit Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y và peptit Z chúng cấu tạo từ cùng một loại amino axit và có tổng số nhóm –CO-NH- trong ba phân tử là 11. Với tỉ lệ nX : nY : nZ = 4 : 6 : 9, thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 72 gam glyxin; 56,96 gam alanin và 252,72 gam Valin. Giá trị của m và loại peptit Z là A. 283,76 và hexapeptit B. 283,76 và tetrapeptit C. 327,68 và tetrapeptit D. 327,68 và hexapeptit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGly = 0,96; nAla = 0,64; nVal = 2,16 —> Gly : Ala : Val = 12 : 8 : 27 4X + 6Y + 9Z —> [(Gly)12(Ala)8(Val)27]k + 18H2O Tổng -CONH- trong 3 phân tử X, Y, Z là 11 —> Phân tử [(Gly)12(Ala)8(Val)27]k có tối đa 109 -CONH- và có tối thiểu 67 -CONH- —> 67 ≤ 47k – 1 ≤ 109 —> k = 2 Vậy: 4X + 6Y + 9Z —> (Gly)24(Ala)16(Val)54 + 18H2O 0,16..0,24..0,36……. …………. 0,72 —> mM = m(Gly)24(Ala)16(Val)54 + mH2O = 327,68 Đặt x, y, z là số liên kết peptit của X, Y, Z —> 4x + 6y + 9z + 18 = 24 + 16 + 54 – 1 —> 4x + 6y + 9z = 75 Loại D (z = 7 vô lý) —> Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP