Cho một lượng hỗn hợp X gồm hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A (C3H12N2O3) và B (CH8N4O6) tác dụng với lượng dung dịch NaOH, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 7,7 gam hỗn hợp Z gồm 2 amin có tỉ khối hơi đối với H2 là 19,25. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị m? A. 22,3 B. 19,1 C. 24,45 D. 24,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A là (CH3NH3)2CO3 (a mol) B là CH2(NH3NO3)2 (b mol) (CH3NH3)2CO3 + 2NaOH —> Na2CO3 + 2CH3NH2 + 2H2O CH2(NH3NO3)2 + 2NaOH —> 2NaNO3 + CH2(NH2)2 + 2H2O mZ = 2a.31 + 46b = 7,7 nZ = 2a + b = 7,7/(19,25.2) —> a = 0,05 và b = 0,1 Muối gồm Na2CO3 (0,05 mol) và NaNO3 (0,2 mol) —> m muối = 22,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP