Hợp chất hữu cơ X mạch hở có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi. A. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi. B. E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1: 2. C. X có hai đồng phân cấu tạo. D. Z và T là các ancol no, đơn chức.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CH3-OOC-C2H2-COO-C2H5 Y là C2H2(COONa)2 Z, T là CH3OH, C2H5OH E là C2H2(COOH)2 —> B sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP