Thực hiện phản ứng este hóa m gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất đạt 80% thu được 7,04 gam etyl axeta. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 3,36 lít khí CO2 đktc. Giá trị m là: A. 13,6. B. 14,52 C. 18,9 D. 10,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCH3COOH ban đầu = nCO2 = 0,15 nCH3COOC2H5 = 0,08 CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O 0,08…………….0,08……………0,08 Dễ thấy 0,08/0,15 ≠ 80% nên hiệu suất đã được tính theo C2H5OH —> nC2H5OH ban đầu = 0,08/80% = 0,1 —> m = 13,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP