Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi bằng 13, trong đó tỉ lệ mO:mN=26:19. Đốt cháy hoàn toàn 46,3 gam X bằng lượng oxi vừa đủ thu được 3,23 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Mặt khác thủy phản hoàn toàn 46,3 gam X thu được hỗn hợp Y gồm glyxin, alanin (x mol) và valin (y mol). Tỉ lệ x:y là? A. 2:1 B. 1:1 C. 1:2 D. 3:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành: C2H3ON: a mol CH2: b mol H2O: c mol mX = 57a + 14b + 18c = 46,3 và (2a + b) + (1,5a + b + c) + 0,5a = 3,23 mO : mN = 26 : 19 —> nO : nN = 91 : 76 —> nO = a + c = 91a/76 —> a = 0,76; b = 0,02; c = 0,15 Tổng O = 13 —> Tổng N = 10 Số N trung bình = a/c = 5,067 —> 2N, 2N và 6N —> 2 dipeptit (tổng 0,035 mol) và Hexapeptit (0,115 mol) nCH2 = nAla + 3nVal = 0,02 < 0,115 nên Ala và Val không nằm trong hexapeptit. Vậy hexapeptit là (Gly)6 nC của dipeptit = 2a + b – 0,115.12 = 0,16 —> Số C trung bình của dipeptit = 0,16/0,035 = 4,57 —> (Gly)2 và Ala-Val —> nAla : nVal = 1 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP