Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở. Cho 0,055 mol X phản ứng vừa đủ với 0,09 gam H2 (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 65 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic no, có mạch cacbon không phân nhánh và 3,41 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 11,2 lít O2 (đktc). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 66. B. 33. C. 55. D. 44.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nY = nX = 0,055 và nKOH = 0,065 —> Y chứa este đơn chức (0,045) và este hai chức (0,01) (Do các muối không nhánh nên tối đa 2 chức). Đốt 0,055 mol X cần nO2 = 0,055.0,5/0,1 = 0,275 —> Đốt 0,055 mol Y cần nO2 = 0,275 + nH2/2 = 0,2975 Đốt Y —> CO2 (u mol) và H2O (v mol) Bảo toàn O —> 2u + v = 0,065.2 + 0,2975.2 nEste hai chức = u – v = 0,01 —> u = 0,245 và v = 0,235 nT = nKOH = 0,065 T chứa C (a mol), H (b mol) và O (0,065 mol) mT = 12a + b + 0,065.16 = 3,41 nT = b/2 – a = 0,065 —> a = 0,16 và b = 0,45 Bảo toàn C —> nC(muối) = u – a = 0,085 Bảo toàn H —> nH(muối) = 2v + nKOH – b = 0,085 Do nC(muối) = nH(muối) nên các muối có số C = số H. —> Muối gồm HCOOK (x mol) và C2H4(COOK)2 (y mol) nKOH = x + 2y = 0,065 nC(muối) = x + 4y = 0,085 —> x = 0,045 và y = 0,01 —> %C2H4(COOK)2 = 33,92%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP