Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức và một este hai chức (đều mạch hở, trong đó có hai este có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 19,44 gam X cần dùng 0,62 mol O2, thu được CO2 và 9,36 gam H2O. Nếu đun nóng 19,44 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol. Hóa hơi toàn bộ Y thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là A. 8,64%. B. 13,27%. C. 12,96%. D. 8,85%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2O = 0,52 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,68 Bảo toàn O —> nCOO = 0,32 nY = nN2 = 0,2 —> Y gồm ancol đơn chức (u mol) và ancol hai chức (v mol) nX = nY = u + v = 0,2 nCOO = u + 2v = 0,32 —> u = 0,08 và v = 0,12 Quy đổi X thành HCOOCH3 (0,08), (HCOO)2C2H4 (0,12), CH2 (a) và H2 (b) Bảo toàn C —> a = 0,04 Bảo toàn H —> b = -0,04 Số C = nCO2/nX = 2,72 —> X chứa HCOOCH3 —> Hai este còn lại có cùng số C. Dễ thấy a < v nên este hai chức không thể thêm CH2 —> Hai este còn lại cùng 4C —> Phải thêm 2C vào este đơn còn lại. Do a + b = 0 nên không thêm H vào este đơn chức còn lại. X gồm: HCOOCH3: 0,06 CH≡C-COO-CH3: 0,02 —> % = 8,64% (HCOO)2C2H4: 0,12

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP