Hỗn hợp X gồm lysin và valin trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm lysin ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm lysin và valin, trong đó tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi là 49 : 80. Cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là A. 46,50. B. 47,66. C. 41,82. D. 42,98.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Lys (u) và Val (v) nX = u + v = 0,2 mN/mO = (28u + 14v)/(32u + 32v) = 49/80 —> u = 0,08 và v = 0,12 —> nHCl = 2u + v = 0,28 Chất rắn khan gồm LysNa (u), ValNa (v) và NaCl (0,28) —> m rắn = 46,50

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP