Hỗn hợp X gồm Na và Al Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Na và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện) A. 39,87%. B. 77,31%. C. 49,87%. D. 29,87%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TN2 thu được nhiều H2 hơn TN1 nên trong TN1 có Al dư. Đặt a, b là số mol Na & Al ban đầu, lấy V = 22,4 lít. TN1 —> ne = a + 3a = 1.2 TN2 —> ne = a + 3b = 1,75.2 —> a = 0,5 & b = 1 —> %Na = 29,87%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP