I enjoy _________ busy I don’t like it...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I enjoy _________ busy. I don’t like it when ther...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I enjoy _________ busy. I don’t like it when there is nothing _________.

A. being / to do B. to be / doing C. to be / to do D. being / doing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: enjoy + Ving: tận hưởng việc gì; there is nothing to V: không có gì để làmbr> Dịch nghĩa: Tôi thích sự bận rộn. Tôi không thích những khi không có gì để làm.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP