My grandparents’ lake house was built in 1953...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My grandparents’ lake house was built in 1953. It...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My grandparents’ lake house was built in 1953. It was completely destroyed by the forest fire.

A. My grandparents’ lake house was built in 1953; however, completely destroying the forest fire.

B. My grandparents’ lake house, which was built in 1953, was completely destroyed by the forest fire.

C. My grandparent’s lake house was built in 1953, so it was completely destroyed by the forest fire.

D. The forest fire destroyed my grandparent’s lake house was built in 1953.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. Ngôi nhà bên hồ của ông bà của tôi được xây dựng vào năm 1953 ; tuy nhiên, hoàn toàn phá huỷ đám cháy rừng.

B. Ngôi nhà bên hồ của ông bà của tôi, cái mà được xây dựng vào năm 1953, bị hư hại hoàn toàn bằng đám cháy rừng.

C. Ngôi nhà bên hồ của ông bà của tôi được xây dựng vào năm 1953, vì thế nó bị hư hại hoàn toàn bởi đám cháy rừng.

D. Đám cháy rừng tiêu huỷ ngôi nhà bên hồ của ông bà của tôi được xây dựng vào năm 1953.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà bên hồ của ông bà của tôi được xây dựng vào năm 1953. Nó bị hư hại hoàn toàn bởi đám cháy rừng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP