If you knew he was ill why _________...

Ngữ Pháp và Từ Vựng If you knew he was ill, why _________ you _______...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

If you knew he was ill, why _________ you _________ to see him?

A. didn’t / come B. wouldn’t / come C. should / come D. would / come

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Câu điều kiện loại II => diễn tả việc không có thật ở hiện tại

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ V

Dịch nghĩa: Nếu bạn biết anh ấy ốm, tại sao lại không tới thăm?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP