I have lunch with a convivial group of...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the wo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
I have lunch with a convivial group of my friend
largeunsociablelivelycold

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
unsociable

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP