If only I ______ play the guitar as...

Ngữ Pháp và Từ Vựng If only I ______ play the guitar as well as you!....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Cấu trúc câu ước: If only I would/could/might V. (Giá như….).

Dùng “could” để ám chỉ tới khả năng.

Dịch: Giá như tôi có thể chơi ghi ta giỏi như cậu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP