If you knew he was ill why ________...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the cor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
If you knew he was ill, why ________ you _______ to see him?
didn’t / comewouldn’t / comeshould / comewould / come

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
wouldn’t / come

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP