It is such difficult a lesson that we...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It is such difficult a lesson that we can’t under...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Sửa lại: such => so

Cấu trúc S + V + so + adj + a/an + noun (đếm được số ít) + that + S + V: quá...đến nỗi

= S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Dịch nghĩa: Nó là một bài học quá khó đến nỗi mà chúng ta không thể hiểu nó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP