Laura and David are talking about the benefits...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Laura and David are talking about the benefits of...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Laura and David are talking about the benefits of swimming.

- Laura: “I think swimming helps us exercise all our muscles.”

- David: “_______.”

A. You can do it. Thanks anyway B. There is no doubt about it

C. Not at all. You can make it D. Yes, swimming does, too

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

- Laura: “Tôi nghĩ rằng bơi lội giúp chúng ta luyện tập tất cả các cơ của chúng ta.”

- David: “Không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả.”

Các đáp án còn lại:

A. Bạn có thể làm điều đó. Dù sao cũng cảm ơn bạn.

C. Không có gì cả. Bạn có thể làm điều đó.

D. Đúng vậy, bơi lội cũng như thế.

Các đáp án trên đều là những câu trả lời không hợp l

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP