In the United States A among 60 percent...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In the United States (A) among 60 percent (B) of ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In the United States (A) among 60 percent (B) of the space on the pages of newspaper (C) is reserved for (D) advertising.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

among => about

about 60 percent of the space: khoảng 60 phần trăm không gian

Dịch nghĩa: Ở Hoa Kỳ khoảng 60 phần trăm không gian trên các trang báo được dành riêng cho quảng cáo.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP