It isn't just that the level of education...

Viết Lại Câu It isn't just that the level of education of this school...

0
Viết Lại Câu

It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for
years.
A. The level of education in this school, which is usually quite high, shows only slight variations from year to
year.
B. The standard of education is not high in this school, but at least all the students are at the same level.
C. It isn't fair to deny that this school is successful, as it has had the same high standards for many years
now.
D. Not only are the standards of education good in this school, but it has maintained those standards over
the years.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Consistent /kənˈsɪstənt / (adj): giữ vững, rắn chắc
Không chỉ mức độ giáo dục ở trường này cao. Nó cũng giữ vững như vậy trong nhiều năm
A. Mức độ giáo dục của ngôi trường này, thường khá cao, thể hiện sự thay đổi nhẹ năm nay qua năm khác
(sai nghĩa)
B. Tiêu chuẩn giáo dục ở trường này không cao, nhưng ít nhất học sinh ở trình độ ngang nhau (sai nghĩa)
C. Phủ nhận trường này thành công là không công bằng, vì nó có tiêu chuẩn cao trong nhiều năm (sai nghĩa)

D. Không chỉ các tiêu chuẩn giáo dục ở trường này rất tốt, mà nó còn giữ vững các tiêu chuẩn này trong nhiều
năm


ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP