Question 56: Proximity to the court house makes...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 56: Proximity to the court house makes a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 56: Proximity to the court house makes an office building more valuable.
A. Interested in B. Similarity to C. Nearness to D. Usefulness for

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- proximity / prɒkˈsɪməti / to smt: gần với cái gì ( về khoảng cách hoặc thời gian)
Eg: The area has a number of schools in close proximity to each other.
- be interested in smt : hứng thú với cái gì
Eg:
- similarity to smb/ smt: giống với ai/ cái gì
Eg: She bears a striking similarity to her mother.
- nearless to smt: gần với cái gì
- usefulness : sự hữu ích
ð Việc gần với tòa án làm cho một toàn văn phòng có giá trị cao hơn
ð Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP