Commercial airliners do not fly in the vicinity...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Commercial airliners do not fly in the vicinity o...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Commercial airliners do not fly in the vicinity of volcanic eruptions because even a small amount
of volcanic ash can damage its engine.
A. volcanic ash B. a small amount of
C. in the vicinity D. its engine

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Vicinity / vəˈsɪnəti/ (n): vùng lân cận
- Ash / æʃ/ (n): tro
Commercial airliners ở dạng số nhiều nên tính từ sở hữu của nó cũng ở dạng số nhiều là its engine.
ð its engine Þ their engine.
ð Đáp án D (Các máy bay thương mại không bay qua các vùng lân cận của những núi lửa phun trào vì ngay
cả một lượng nhỏ tro núi lửa cũng có thể làm hư hại động cơ của chúng)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP