Conservationists ______that experiments on animals be stopped A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Conservationists ______that experiments on animal...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Conservationists ______that experiments on animals be stopped.
A. recommended B. banned C. said D. complained

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Conservationist / ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst /(n): nhàbảo tồn môi trường
- Recommend that S V ( nguyên thể) : gợi ý rằng, khuyên rằng
Eg: I recommend (that) he see a lawyer.
- Ban: cấm cái gì
- Say that: nói rằng
- Complain that: phàn nan rằng
ð Các nhà bảo tồn môi trường khuyến nghị các thị nghiệm trên động vật cần được dừng lại
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP