The government cannot afford to be ______ to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The government cannot afford to be ______ to publ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The government cannot afford to be ______ to public opinion.
A. ignorant B. unlikely C. unexpected D. Indifferent

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Afford to do smt: đủ tiền để trả cho cái gì
Eg: We cannot afford to ignore this warning.
- Ignorant about smt : thiếu hiểu biết về cái gì
Eg: He's ignorant about modern technology.
- Unlikely to do smt: có thể xảy ra
Eg: Tickets are likely to be expensive.
- Unexpected (adj): không mong đợi
- Indifferent to do smt: thờ ơ với cái gì
Eg: The government cannot afford to be indifferent to public opinion.
ð Chính phủ không thể chi trả để thờ ơ với dư luận
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP