Having opened the bottle ______ for everyone A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Having opened the bottle, ______ for everyone. A....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Having opened the bottle, ______ for everyone.
A. Mike pouring the drink B. The drink was poured
C. Mike poured the drink D. The drink was being poured

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
“Having opened the bottle” (mở nắp chai)

Þ hành động được thực hiện bởi con người nên chỗ trống phải là
chủ ngữ chỉ người

ð B và D sai
- Nếu 2 hành động ở 2 mệnh đề xảy ra theo thứ tự trước sau, ta lược bỏ chủ từ của mệnh đề có hành động
xảy ra trước rồi sau đó chia động từ trong mệnh đề đó ở dạng Having PP/ Ved.
Eg: When I had seen the dog, I ran away. (quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn)
ð Having seen the dog, I ran away
ð Hành động ở mệnh đề 2 chia qúa khứ đơn
ð Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP