______ satisfy with the product you can contact...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ satisfy with the product, you can contact ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ satisfy with the product, you can contact with the head office, please.
A. Provided that not you B. Shouldn’t you
C. Provided that you not D. Should you not

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Đảo ngữ c}u điều kiện loại 1:
Should + S + V, S + Will +V
Eg: If he has free time, he’ll play tennis.
= Should he have free time, he’ll play tennis
ð Should you not satisfy with the product, you can contact with the head office, please. (Nếu bạn không hài
lòng với sản phẩm, làm ơn liên hệ với trụ sở chính)
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP