A Contributory B Psychological C hypersensitive D argumentative...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. Contributory B. Psychological C. hypersensitiv...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Contributory / kənˈtrɪbjətəri/ (adj): đóng góp, góp phần v{o
- Psychological / ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl / (adj): thuộc tâm lí học
- Hypersensitive / ˌhaɪpəˈsensətɪv / (adj): dễ mẫn cảm
- Argumentative / ˌɑːɡjuˈmentətɪv/ (adj): thích tranh cãi, tranh luận
ð Đáp án A ( trọng âm âm tiết 2, các từ còn lại âm tiết 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP