58 A locality B theatrical C hilarious D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 58. A. locality B. theatrical C. hilarious D. imm...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích
- locality: /lou'kæliti/
- theatrical: /θi'ætrikl/
- hilarious: /hɪˈlɛəriəs/
- immigrant: / ́imigrənt/

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP